Err

Tu cesta : 0,00 EUR
Política de Privacitat


Informació sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable
Responsable Tractament
  - Entitat: CELLER CAL COSTAS, S.L.U.
  - CIF de lentitat: B60916640
  - Adreça de l'entitat: C/ NICARAGUA, 48 3R 5E - (08029) BARCELONA
  - Email de l'entitat: CALCOSTAS@CALCOSTAS.COM
  - Responsable del tractament: BERNADETTE MIQUEL VACARISAS
  - Telèfon del Responsable del tractament: 654127597
  - Adreça email del Responsable del tractament: INFO@JMIQUELJANE.COM


Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a CELLER CAL COSTAS, S.L.U. tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

Compra/venda de béns i serveis.
Compra/venda de material
Coordinació d'activitats empresarials
Creació de perfil a pàgina web
Enviament d'informació comercial de l'entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d'altres
Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
Informació procedent de Cookies
Donar-los un servei
Realització de cobrament mitjançant TPV
Realització de compra mitjançant botiga virtual a la pàgina web/plataforma.
Recepció de la prestació d'un servei
Reserves
Servei postvenda i fidelització
Tramitació de pressupostos

Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per complir les obligacions legals.


Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

Consentiment inequívoc
Consentiment inequívoc
Consentiment inequívoc
Execució d'un contracte

Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

Administració tributària
Bancs i entitats financeres
Gestoria/Assessoria

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a CELLER CAL COSTAS, S.L.U. estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d'accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d'oposició al tractament de les vostres dades. CELLER CAL COSTAS, S.L.U. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

Per exercir el vostre dret d'accés feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
Per exercir el vostre dret d'Oposició feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí
Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C/ NICARAGUA, 48 3R 5E - (08029) BARCELONA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.


Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.


 
Reserva Ahora